Bước 1: Đăng ký tài khoản

Tạo một tài khoản để đăng nhập khóa học online:

Registration
Registration
Registration
Registration
Registration
Registration
Registration
Registration
Registration
Registration
Registration
Registration
Registration
Registration
Registration
Registration

Password Reset

Điền email đã đăng ký của bạn và bạn sẽ nhận được link để tạo mật khẩu mới thông qua email.


Password Reset

Hướng dẫn cài đặt lại mật khẩu đã gửi vào email mà bạn cung cấp. Nếu bạn không nhận được email, vui lòng kiểm tra hộp thư spam thật kỹ.


Lưu ý: Nếu bạn đã tạo một tài khoản để truy cập các khóa học miễn phí ở Eladiy, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản hiện có.

>